Veto prezydenta limity zarobków zostają

Prezydent Lech Kaczyński zawetował ustawę o zmianie w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Oznacza to, że renciści nadal będą musieli uważać na limity zarobków.

Według uchwalonej w Sejmie ustawy, renta miała być świadczeniem, które nie byłoby zależne od poziomu zarobków. Dzięki temu stanowiłaby raczej zadośćuczynienie za problemy zdrowotne i pomoc w codziennym życiu, a nie rekompensatą za brak lub ograniczone możliwości podjęcia pracy zarobkowej, jak to jest dotychczas.

W opublikowanym na stronie kancelarii prezydenta uzasadnieniu veta czytamy m.in:

„(…) Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany polegające na tym, że renciści będą mogli podejmować pracę bez ograniczeń w postaci zmniejszenia lub zawieszenia renty.

Można odnieść wrażenie, że w ocenie projektodawcy niczym nieograniczone prawo do podjęcia zatrudnienia rencistów ma samoistnie rozwiązać problem niskich świadczeń i niskiego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Nasuwa się tutaj wątpliwość natury zasadniczej, jaki jest cel utrzymywania systemu rent z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli rencista może pracować i osiągać z tego tytułu wynagrodzenie, które może znacznie przekraczać wysokość renty i w rezultacie stanowić główne źródło jego utrzymania.

Renta z założenia jest świadczeniem kompensującym utratę lub ograniczenie zdolności zarobkowania i dochód z pracy powinien mieć charakter uzupełniający. W moim przekonaniu zniesienie instytucji zmniejszania albo zawieszania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy pozbawia rentę tego charakteru.

Z drugiej strony zachodzi obawa, że nowe rozwiązania powodują, iż podjęcie przez rencistę pracy może stanowić podstawę do dokonywania weryfikacji orzeczeń o stopniu niezdolności do pracy, skutkujących w konsekwencji pozbawieniem uprawnień rentowych. (…)”.

Zawetowana ustawa wróci teraz do Sejmu, który może veto odrzucić większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.