Herb Lublina

Konkurs „Medal Prezydenta”

Prezydent Miasta Lublin Adam Wasilewski zaprasza do udziału w kolejnej edycji Konkursu „Medal Prezydenta”, otwartego konkursu dla wszystkich, których osiągnięcia lub realizowane przedsięwzięcia na rzecz aktywizacji i integracji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina są warte szerokiej popularyzacji. Honorowym ”MEDALEM PREZYDENTA” i dwoma wyróżnieniami odznaczone zostaną:

* osoby niepełnosprawne za wybitne osiągnięcia zawodowe, twórcze, sportowe itp.,
* wolontariusze,
* przedstawiciele organizacji pozarządowych,
* przedstawiciele instytucji i urzędów,
* pracodawcy.

Warunki:

Kandydatów mogą zgłaszać: osoby fizyczne, organizacje i instytucje działające na terenie miasta Lublina.

* Jeden podmiot może zgłosić do trzech kandydatów.
* Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko kandydata, dane instytucji/osoby i czytelny podpis zgłaszającej kandydata oraz uzasadnienie.
* Uzasadnienie nie powinno przekraczać jednej strony formatu A4 dla każdego kandydata.

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem „Konkurs”, listem poleconym, na adres:

Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Lublin, ul. Lwowska 6/49, 20 – 128 Lublin

Termin nadsyłania zgłoszeń do nagród za działalność w 2007 roku upływa 15 lutego 2008 roku(decyduje data stempla pocztowego).

Kapituła konkursu – Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Lublin wybierze osoby lub instytucje zasługujące na wyróżnienie.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 28 marca 2008 roku w ratuszu na corocznym spotkaniu prezydenta Lublina z osobami niepełnosprawnymi, przedstawicielami organizacji pozarządowych i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, administracją samorządową i rządową, Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy prezydencie Miasta Lublin.