Doradca środowiskowy osób niepełnosprawnych

Nasz Kolega Krzysztof Dawidowicz posiada uprawnienia do korzystania z tytułu „Doradcy środowiskowego osób niepełnosprawnych” . Jeżeli masz pytania to zapraszamy do kontaktu osobistego z Krzysztofem. Nasze dane znajdziecie w zakładce O FUNDACJI EFRON > SKŁAD ZARZĄDU Zapraszamy!


 

KODEKS DORADCY ŚRODOWISKOWEGO
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

„…gdy ktoś do Ciebie przyjdzie i poprosi o pomoc, czyń tak, jakby na całym świecie była tylko jedna istota, która może mu pomóc, mianowicie Ty sam…”

 

DZIAŁ I. Postanowienia ogólne
Rozdział 1. Nazwa zawodu
Rozdział 2. Charakterystyka zawodu
Rozdział 3. Obszar działania

DZIAŁ II. Zasady wykonywania zawodu
Rozdział 1. Założenia
Rozdział 2. Etyka

DZIAŁ III. Postanowienia końcowe
Rozdział 1. Współpraca
Rozdział 2. Działania społeczne

 

Dział I. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Nazwa zawodu

Art.1

Nazwą zawodu jest: Doradca Środowiskowy Osób Niepełnosprawnych.
1. Skrótem przyjętej tu nazwy jest: Dorson.
2. Pełna nazwa i skrót mogą być stosowane w korespondencji oraz w treści pieczątki wykorzystywanej przez osobę wykonującą ten zawód.

Art.2

Miejsce pracy doradcy środowiskowego nosi nazwę: Punkt Informacyjny Doradztwa Środowiskowego Osób Niepełnosprawnych, w skrócie: Punkt Informacyjny DORSON.

 

Rozdział 2. Charakterystyka zawodu

Art.3

Zawód Doradcy Środowiskowego Osób Niepełnosprawnych polega na udzielaniu kompleksowej i zindywidualizowanej informacji osobom potrzebującym tej formy pomocy.

Art.4

Doradztwo dotyczy:
1. Zagadnień związanych z leczeniem, opieką medyczną, rehabilitacją, zaopatrzeniem w przedmioty ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny.
2. Zagadnień związanych z prawem do pomocy medycznej, psychologicznej, socjalnej i prawnej.
3. Zagadnień związanych z edukacją osób niepełnosprawnych na wszystkich szczeblach – od przedszkola po studia wyższe.
4. Czynności przygotowawczych do zatrudnienia.
5. Informacji o prawach osób niepełnosprawnych i pomocy w egzekwowaniu tych praw.

 

Rozdział 3. Obszar działania

Art.5

Obszarem działania Doradcy jest gmina.
1. W okresie organizacyjnym lub jeżeli umowa z instytucją zatrudniającą doradcę stanowi inaczej obszar ten może być zmieniony.
2. Sieć doradztwa docelowo obejmuje obszar kraju i jest koordynowana przez organizatora tego programu.

Dział II. Zasady wykonywania zawodu

Rozdział 1. Założenia

Art.6

Obowiązkiem Doradcy środowiskowego jest świadczenie rzetelnej i kompetentnej pomocy w rozwiązywaniu problemów osób zwracających się o poradę.

Art.7

Doradca przeprowadza wywiad z osobą zwracającą się o poradę w formie rozmowy lub ankiety celem rozeznania jej potrzeb.

Art.8

Obowiązkiem Doradcy środowiskowego jest przeprowadzenie rozmowy w sposób zapewniający dokonanie właściwej analizy problemu, wyciągnięcie właściwych wniosków i wydanie najkorzystniejszej porady.

Art.9

Pozyskiwanie informacji, ich ocena i udzielenie porady następuje z poszanowaniem godności, uczuć i wrażliwości osoby zainteresowanej.

Art.10

Doradca udziela porad z wykorzystaniem wszystkich dostępnych środków niezbędnych do usunięcia problemu w sposób zapewniający odczucie przez osobę zainteresowaną głębokiego zaangażowania.

Art.11

Doradca działa z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa.

Art.12

Doradca dokłada wszelkiej staranności, by udzielić porad i wyczerpujących informacji dotyczących wszystkich istotnych zagadnień, które wynikły w trakcie wywiadu, a których zastosowanie może prowadzić do korzystnych zmian w życiu osoby niepełnosprawnej.

Art.13

W prowadzonej działalności Doradca kieruje się prawem doboru najlepszych rozwiązań problemu zgłaszanego przez osobę zainteresowaną przy uszanowaniu jej decyzji wyboru.

Art.14

Doradca ma prawo pozyskiwania informacji niezbędnych do rozwiązania problemu w imieniu osoby zainteresowanej.

Art.15

Doradca ma prawo prowadzenia bazy danych osób, na rzecz których prowadzi działalność z zachowaniem obowiązujących przepisów o gromadzeniu i użytkowaniu danych osobowych.

Art.16

Doradca pozyskuje i gromadzi informacje możliwe do wykorzystania przez osoby niepełnosprawne o aktualnych ofertach pracy na terenie swojej działalności.

Art.17

Doradca środowiskowy pozyskuje informacje o sytuacji osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie jego działalności oraz nawiązuje z nimi kontakt celem udzielenia porady w przypadku, kiedy pomoc taka może przynieść pozytywne zmiany.

Art.18

Doradca systematycznie uzupełnia swoje wiadomości i doskonali wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu.

Art.19

Doradca nie może odmówić pomocy doradczej motywując to brakiem znajomości tematu lub prawa.

Art.20

Doradca ma obowiązek dochować tajemnicy informacji pozyskanych przy wykonywaniu czynności doradczych.

Rozdział 2. Etyka

Art.21

Zasady etyki doradcy wynikają z ogólnych norm etycznych.

Art.22

Etyka i znajomość problemów związanych z niepełnosprawnością zobowiązują doradcę do traktowania problemów osób niepełnosprawnych z troską i zrozumieniem.

Art.23

Doradca nie lekceważy wagi problemu, z którym zwraca się osoba zainteresowana. Służy pomocą w jego rozwiązaniu zawsze z poczuciem, że jest on dla tej osoby szczególnie ważnym.

Art.24

Doradca nie podejmuje się kierowania życiem osoby niepełnosprawnej, z którą jest w kontakcie a jedynie służy jej pomocą.

Art.25

Doradca szanuje decyzje, nie wywiera żadnego wpływu na proces ich podejmowania, a jedynie dostarcza informacji lub wskazuje źródła ich pozyskania w konkretnej sprawie, lub udziela innej pomocy na życzenie osoby zainteresowanej.

Art.26

Doradca powinien swoim postępowaniem stanowić przykład godny naśladowania. W prowadzonej działalności dokłada wszelkich starań, by eliminować mankamenty dostrzeżone w pracy pracowników służb publicznych.

Dział III. Postanowienia końcowe

Rozdział 1. Współpraca

Art.27

Działalność doradcy oparta jest na współpracy:
1. Doradca współpracuje z innymi doradcami celem wypracowania najlepszych rozwiązań i usprawnienia procesów doradztwa.
2. Doradca utrzymuje kontakt z Punktem Konsultacyjnym dla uzyskania pomocy w sytuacjach wymagających dodatkowych szczegółów rozwiązania problemu, dla otrzymania informacji o wprowadzonych zmianach bądź uzupełniania wiedzy.
3. Doradca na życzenie organizatora programu udziela mu informacji, które mają wpływ na rozwój i usprawnienia programu doradztwa.

Art.28

Doradca współpracuje z innymi organizacjami celem ukształtowania właściwej platformy pomocy dla osób, których problemy rozwiązuje.

Rozdział 2. Działania społeczne

Art.29

Działania związane z doradztwem dla grupy osób niepełnosprawnych obligują doradcę do działalności na rzecz tej grupy społecznej.
1. Doradca jest czynnikiem konsolidującym grupę osób niepełnosprawnych na terenie swej działalności. 2. Doradca jest inicjatorem zmian wpływających na poprawę życia osób niepełnosprawnych.
Doradca współpracuje z innymi organizacjami w poszukiwaniu możliwości tworzenia nowych miejsc pracy oraz programów ułatwiających życie osób niepełnosprawnych