społeczna rada lublin

„MEDAL PREZYDENTA” – edycja 2010

Prezydent Miasta Lublin dr inż. Adam Wasilewski

zaprasza do udziału w kolejnej edycji Konkursu „MEDAL PREZYDENTA” otwartego dla wszystkich, których osiągnięcia lub realizowane przez nich przedsięwzięcia na rzecz aktywizacji i integracji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina są warte szerokiej popularyzacji.

 

Honorowym ”MEDALEM PREZYDENTA” i dwoma wyróżnieniami odznaczeni zostaną:
• Osoby niepełnosprawne za wybitne osiągnięcia zawodowe, twórcze, sportowe itp.,
• Wolontariusze,
• Przedstawiciele organizacji pozarządowych,
• Przedstawiciele instytucji i urzędów,
• Pracodawcy.

Kandydatów mogą zgłaszać: osoby fizyczne, organizacje i instytucje działające na terenie miasta Lublina. Jeden podmiot może zgłosić do trzech kandydatów. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko kandydata, dane instytucji/osoby i czytelny podpis zgłaszającej kandydata oraz uzasadnienie. Uzasadnienie nie powinno przekraczać jednej strony formatu A4 dla każdego kandydata.

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem „Konkurs”, na adres:

Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Lublin,
Biuro ds. Osób niepełnosprawnych,
ul. Magnoliowa 4, 20-143 Lublin
– listem zwykłym, poleconym, faxem na numer: 81 466 20 67, e-mailem: ion@lublin.eu lub osobiście w godzinach pracy Biura (7.30-14.30).

Termin nadsyłania zgłoszeń do nagród za działalność w 2009 roku upływa 19 lutego 2010 roku (o dochowaniu terminu decyduje data wpływu do Biura).